Algemene Voorwaarden Adore My Wig

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten van Adore My Wig. Door de totstandkoming van een overeenkomst tussen de klant en Adore My Wig volgens de procedure zoals deze is omschreven in deze Algemene Voorwaarden, accepteert de klant deze voorwaarden. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig als deze schriftelijk met Adore My Wig zijn overeengekomen. Adore My Wig heeft tevens het recht om onderstaande Algemene Voorwaarden en de inhoud van AdoreMyWig.nl te wijzigen. Deze pagina eindigt met de algemene voorwaarden Affiliate voor deelnemers aan het partnerprogramma.

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit Adore My Wig
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod van Adore My Wig
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht van Adore My Wig
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 10.1 - Pasafspraken en herroepingsrecht
Artikel 10.2 -  Schade en herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Nieuw Algemene Voorwaarden Affiliate/Ambassador Programma

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: L.G.A. Sijpenhof
Handelend onder de naam/namen:
- Adore my Wig, AdoreMyWig, AMW Pruiken

Vestigingsadres:
Olmenlaan 13
1185KH
Amstelveen

Telefoonnummer: + 31 (0) 6-40311303

Bereikbaarheid:
Van maandag t/m zaterdag vanaf 09.00 uur tot 19.00 uur

E-mailadres: info@adoremywig.nl

KvK-nummer: 75397331

Artikel 3 - Toepasselijkheid
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Adore My Wig en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Adore My Wig en de klant.
b. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Daarnaast is deze algemene voorwaarden te downloaden op de homepagina van de website www.adoremywig.nl
c. Op elke overeenkomst tussen Adore My Wig en de klant is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 4 - Het aanbod van Adore My Wig
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Adore My Wig maakt gebruik van afbeeldingen; deze zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Adore My Wig niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Adore My Wig onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Adore My Wig passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien er elektronisch wordt betaald zal Adore My Wig de daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Adore My Wig kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Adore My Wig op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Adore My Wig zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van Adore My Wig waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Het retourformulier dient vooraf ingevuld te worden via onze website (adoremywig.nl/retourneren/) waarna wij een bevestiging en verdere retour instructies versturen.

De (customized) pruiken zijn uitgesloten van het herroepingsrecht, omdat deze worden beschouwd als hygiëne producten. Vanuit hygiënisch oogpunt mogen deze daarom NIET geretourneerd worden tenzij anders vermeld op de website. 

Ruilen of annuleren van een bestelling is enkel mogelijk wanneer er een fout is opgetreden vanuit Adore My Wig. Onze pruiken en daarbij horende personalisatie-opties vallen onder maatwerk. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. Na betaling wordt het proces in gang gezet. Adore My Wig pruiken worden verpakt met een speciale verzegeling om aan te tonen dat er strikte hygiënische richtlijnen zijn nageleefd

Adore My Wig is afhankelijk van de levertijden van het postbedrijf en kan daarom geen garantie bieden dat een pruik binnen een bepaald tijdsbestek geleverd wordt. Indien een pruik met spoed nodig is, gelieve eerst contact op te nemen met Adore My Wig voor eventuele afhaalmogelijkheden. Indien de bestelling later binnenkomt dan verwacht, kan deze niet geannuleerd of geretourneerd worden.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Adore My Wig mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Adore My Wig mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
5. Indien Adore My Wig de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping op http://adoremywig.nl/retourneren/ waarna de consument een bevestigingsmail en verdere retourinstructies ontvangt.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Wij raden aan om het product met track & trace te retourneren. Adore My Wig is niet verantwoordelijk voor een vermiste retourzending.
6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van Adore My Wig bij herroeping

1. Adore My Wig maakt de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk en stuurt na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Indien je om welke reden dan ook niet volledig tevreden bent met je pruik uit onze Adore My Wig collectie, heb je 14 dagen de tijd om deze te retourneren.

Na ontvangst wordt je retourzending binnen 1 week verwerkt. Lees de volgende details zorgvuldig door, aangezien er geen uitzonderingen worden gemaakt.

Indien je hebt gekozen voor aanpassingen zoals het knippen van de lace of het toevoegen van een elastische band, wordt de pruik beschouwd als maatwerk en is retourneren niet mogelijk.

De pruik moet worden teruggestuurd in de staat waarin deze is ontvangen. Dit betekent dat de lace niet mag zijn gewijzigd, het haar niet is gewassen of met warmte is behandeld, en dat al het verpakkingsmateriaal aanwezig moet zijn.

Elke retourzending wordt geïnspecteerd voordat de terugbetaling wordt verwerkt. Bij gebruikerssporen kan de retourzending worden geweigerd of kan er €50 worden afgetrokken van het terug te betalen bedrag.

Bij het passen van pruiken is het verplicht om de bijgeleverde wigcap te gebruiken om de binnenzijde van de pruik fris en schoon te houden.

Artikel 10.1 - Pasafspraken en herroepingsrecht

Het recht op herroeping vervalt bij aanschaf van een pruik tijdens pasafspraak, vanwege maatwerk, aanpassingen en blootstelling aan externe elementen die de hygiëne en kwaliteit niet meer kunnen garanderen. Retourneren na een pasafspraak is daarom NIET toegestaan.

Artikel 10.2 -  Schade en herroepingsrecht

1. Schade aan de pruik als gevolg van eigen handelingen, zoals verf-, lace-beschadiging, of andere schade door onvoorzichtige en nalatige behandeling, valt niet onder het herroepingsrecht. Adore My Wig aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor dergelijke veroorzaakte schade.
2. Indien de pruikkwaliteit afneemt door het niet opvolgen van de door Adore My Wig verstrekte behandelinstructies, resulteert dit in het uitsluiten van het herroepingsrecht.

Artikel 11 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan Adore My Wig producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Adore My Wig geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Adore My Wig dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn de totaalprijzen. Wij rekenen geen btw op onze producten of diensten en dit wordt ook niet vermeld op onze facturen of orderbevestigingen. Adore My Wig is vrijgesteld van OB o.g.v. artikel 25 Wet OB.
6. Wanneer een kortingscode beschikbaar is, dient deze door de klant op het moment van de koop ingevoerd te worden. Wij kunnen de kortingscode op een later moment niet toepassen. Huidige kortingscodes kunnen niet gebruikt worden voor eerdere bestellingen.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. Adore My Wig staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Adore My Wig er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. De best haalbare kwaliteit van onze pruiken kunnen gegarandeerd worden wanneer onze aanbevolen geteste verzorgingsproducten vanuit de shop zijn gebruikt en de juiste instructies nageleefd zijn.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Adore My Wig kan doen gelden indien Adore My Wig is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

1. Adore My Wig zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Adore My Wig kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Adore My Wig geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Adore My Wig het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Adore My Wig tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Adore My Wig bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien er sprake is van vermissing wordt er een onderzoek gestart bij de vervoerder.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur:
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

5. We gebruiken Klarna als aanbieder van onze kassa. Dit betekent dat we uw persoonlijke gegevens in de vorm van contact- en bestelgegevens aan Klarna kunnen overdragen wanneer het afrekenen wordt geladen, zodat Klarna uw aankoop kan beheren. Uw overgedragen persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met Klarna's eigen privacyverklaring. Jon Renau is uitgezonderd van de betaalmethode Klarna & AfterPay. In overleg met de leverancier bepalen wij of de verkoop bindend is. Wij behouden het recht om de bestelling te annuleren.

Artikel 16 - Klachtenregeling
1. Adore My Wig beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Adore My Wig binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. De consument dient Adore My Wig in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen Adore My Wig en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Algemene Voorwaarden Affiliate/Ambassador Programma

Artikel 1

1.1 - Toepasselijkheid Onderstaande voorwaarden zijn opgesteld ten behoeve van deelnemers aan het Brand Ambassador/affiliate partnerprogramma van adoremywig.nl en zijn derhalve van toepassing op iedere ingeschreven, en door Adoremywig.nl als zodanig geaccepteerde, affiliatepartner. Door aanmelding voor het partner programma geeft de aanvrager aan kennis te hebben genomen van deze voorwaarden te hebben aanvaard.

Artikel 2

2.1 - Deelname Een rechts persoon kan deelnemer worden van het partner programma van Adoremywig.nl door het online aanmeldingsformulier in te vullen. 2.2 - Beoordeling Het is ter beoordeling van Adoremywig.nl of een aanvrager als deelnemer aan het affiliate programma wordt toegelaten. Adoremywig.nl is gerechtigd deelname te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Artikel 3

3.1 - Algemene toelatingseisen • Aanvaarding van deze algemene voorwaarden. • De gegevens van de aanvrager zijn naar waarheid opgeven. • Deelnemende sites bevatten hoogwaardige content.

3.2 – Websites Iedere website die deelneemt aan het affiliatepartner programma van Adoremywig.nl dient zich te onthouden van: • erotisch, gewelddadig of pornografisch karakter • misleiden van derden • schenden van auteurs-, merk-, portret- of andere rechten van derden • bevorderen, aanprijzen of ontplooien van illegale activiteiten • conflicterende of aanstootgevende content m.b.t. Adoremywig.nl • discriminerend of aanstootgevend karakter

3.3 – Email Opname van links naar Adoremywig.nl in nieuwsbrieven is toegestaan mits deze nieuwsbrieven voldoen aan het op-in / opt-out principe. Spam in, welke vorm dan ook, is absoluut niet toegestaan.

Artikel 4

4.1 - Affiliate programma De affiliate partner ontvangt in overleg met Adoremywig.nl een afgesproken commissie van de productverkoop die tot stand komt via een link naar Adoremywig.nl vanaf de website of nieuwsbrief van de affiliate partner. Directe verkoop van Adoremywig.nl - producten op de website van de affiliate partner is niet toegestaan.

4.2 - Links Plaatsing van links geschiedt naar goeddunken van de affiliate partner met in achtneming van artikel 3.

4.3 - Metingen De verkopen worden gemeten aan de hand een trackingcode. Alle metingen van Adoremywig.nl zijn bindend. Uitbetaling geschiedt uitsluitend op basis van metingen van Adoremywig.nl. Storingen, technische fouten en onterecht gegenereerde verkopen voorbehouden.

Artikel 5

5.1 – Commissie De Affiliate maakt aanspraak op een commissie indien Adoremywig een verkoop heeft geregistreerd via de Affiliate site. De registratie van verkopen zoals die wordt weergegeven op de website van Adoremywig is bindend voor de Affiliate. De laatste affiliate partner die de klant bracht wordt beloond.

5.2 – Facturatie De Affiliate geeft Adoremywig toestemming voor het opstellen van de creditnota’s voor de uitbetaling van de commissie. Indien de Affiliate zelf voor facturatie wenst te zorgen, dan zal dit in overleg moeten worden afgestemd.

5.3 – Uitbetaling De uitbetaling van de commissie zal maandelijks plaatsvinden op het PayPal e-mailadres dat de Affiliate heeft aangegeven. In geval dat de commissie over een maand minder bedraagt dan €25 (vijfentwintig euro) zal in de betreffende maand geen betaling plaatsvinden en zal de commissie worden opgespaard. Betaling daarvan zal plaatsvinden in de maand waarin het totaal bedrag €25 (vijfentwintig euro) of meer bedraagt; De affiliate partner is zelf verantwoordelijk om een geldige PayPal e-mail rekening door te geven. Indien dit niet gebeurt, kan er geen uitbetaling plaatsvinden wanneer het minimumbedrag van 25,00 euro is behaald.

Artikel 6

6.1 - Beëindiging overeenkomst Adoremywig.nl behoudt zich het recht voor te allen tijde een overeenkomst met een affiliate partner zonder voorafgaande opgave van redenen met onmiddellijke ingang te beëindigen. Ook de affiliate partner heeft het recht te allen tijde deelname aan het Adoremywig.nl affiliate programma met onmiddellijke ingang zonder opgave van redenen te beëindigen. Afmelden kan door een e-mail te verzenden naar: info@adoremywig.nl. Mocht de affiliate partner nog openstaande tegoeden hebben, dan worden deze uitgekeerd in de vorm van een shoptegoed. Het oordeel van Adore My Wig is bindend.

6.2 - Uitsluiting Als blijkt dat de affiliate partner in strijd heeft gehandeld met een of meerdere artikelen uit deze voorwaarden verliest de affiliate partner alle rechten voortvloeiend uit de overeenkomst, alsmede aanspraak op eventueel nog openstaande tegoeden.

Artikel 7

7.1 - Wijzigen voorwaarden Adoremywig.nl is ten allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

7.2 – Gevolgen Indien de affiliate partner zich niet kan vinden in een wijziging, dient de affiliate partner deelname aan het affiliatepartner programma onmiddellijk te beëindiging. Indien de deelname wordt voortgezet wordt affiliate partner geacht de gewijzigde affiliate voorwaarden te hebben aanvaard.

Artikel 8

8.1- Schade Enig geleden schade voortvloeiend uit onrechtmatig gebruik van het Adoremywig.nl affiliate programma zal door Adoremywig.nl op de overtreder worden verhaald.

Artikel 9

9.1 - Aansprakelijkheid Adoremywig.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of kosten die zouden zijn voortgevloeid als gevolg van een technische storing en/of door onderhoud en/of onmacht tijdelijk niet toegankelijk zijn van haar websites. Adore My Wig kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele omzetderving of andere kosten die hieruit voortvloeien.

9.2 – Juistheid gegevens De Affiliate is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud van de accountgegevens. Adore My Wig is niet aansprakelijk voor vertragingen en/of fouten in de uitbetaling wegens onjuiste of onvolledig verstrekte informatie.

9.3 – Geheimhouding Alle door u aan Adoremywig.nl verstrekte informatie zal strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Artikel 10

10.1 - Toepasselijk recht Op alle overeenkomsten door en met Adoremywig.nl afgesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien noodzakelijk worden eventuele geschillen voorgelegd aan de Nederlandse rechter. Indien een bepaling uit deze affiliate voorwaarden in strijd mocht zijn met het Nederlands recht, dan zal deze, onverminderd de strekking van de desbetreffende bepaling, in overeenstemming met het Nederlandse recht worden gewijzigd.

Artikel 11

11.1 - Overig De Affiliate zal geen toezeggingen doen en/of verplichtingen aangaan voor of namens Adoremywig.nl.

11.2 - Overig Het is niet toegestaan om kortingscodes en affiliate links te delen op coupon aanbieders of websites die de reputatie van Adoremywig.nl schaden. Het oordeel van Adoremywig.nl is bindend.

11.3 - Overig De Affiliate zal de door Adoremywig.nl aangeboden content slechts gebruiken ten behoeve van het affiliate programma en hierin geen wijzigingen aanbrengen.

11.4 - Overig Affiliates zijn niet toegestaan het aangeleverde materiaal te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de etiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, of deze Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen:

• Spam versturen: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail en/of het ongevraagd in grote aantallen plaatsen van berichten op forums, in nieuwsgroepen of op weblogs

• Het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden

• Misleiding van derden

11.5 - Overig De Affiliate is zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van de productinformatie en eventuele prijzen die genoemd worden op de Affiliate-site.

11.6 - Overig De Affiliate is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar Affiliate overeenkomst over te dragen aan een derde.

11.7 – Overig Indien enige bepaling van deze overeenkomst in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.